Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες Οικογένεια Muscidae

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 04:22 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίνες Υποοικογένεια Empidinae

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 03:03 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

matthew_holden

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 11:54 PM AEST