Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 12:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Anamorph, on rabbit dung

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 03:07 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a 475 million-year-old limestone outcrop (bioclastic lime packstone). These beds were laid down in a marine environment when the atmosphere held 10 times more CO2 and sea level was 200-300 m higher than today. There was a worldwide biological deposition of calcite in marine sediments, of which these beds are a sample. This lichen settles inside the crystals and slowly contributes to the cliff's erosion. (The bed of the marsh in front of the cliffs is composed of marl and I wonder if this lichen is largely responsible for that). The lichen field is very extensively present in almost all soft seams (interbedded with harder shale that is colonized by Acarospora) along the 800 m outcrop in the bird sanctuary. I have previously submitted this as Bagliettoa calciseda, and I wanted to confirm that with microscopy. The putative perithecia are 0.15 to 0.3 um (see photo - they are smaller than the width of the lines on my ruler), and are easy to remove though difficult to section, because of their size and because they are filled with crystalline inclusions (emphasized in one photo with crossed polarizers). At higher magnification it is possible to see that even the blackish soredia embed themselves in the transformed calcite. I was not able to find any asci, nor any spores. There are 'spores' abundantly present, which are one- and two-celled, brown, widely germinating to produce brown filaments that run over and through the 'perithecia'. See in particular the photo where they appear to form a surface net. Phycobionts (Trebouxia, I think) also abundant in the 'perithecia'. I get the impression that the perithecia are glorified soredia. Without spores, it remains that this could be Bagliettoa or Thelidium. I will return some day to try to find some fertile perithecia. This text is not as long as the time spent examining this lichen.

Sur un affleurement calcaire vieux de 475 millions d'années (packstone calcaire bioclastique). Ces lits ont été déposés dans un environnement marin lorsque l'atmosphère contenait 10 fois plus de CO2 et que le niveau de la mer était de 200 à 300 m plus haut qu'aujourd'hui. Il y a eu un dépôt biologique mondial de calcite dans les sédiments marins, dont ces lits sont un échantillon. Ce lichen s'installe dedans les cristaux et contribue lentement à son effritement. (Le lit du marais devant les falaises est composé de marne et je me demande si ce lichen en est largement le responsable). Le champ de lichens est très largement présent sur presque toutes les couches molles (interstratifiées avec du schiste plus dur colonisé par Acarospora) le long de l'affleurement de 800 m dans la réserve d'oiseaux. J'ai déjà soumis cela sous le nom de Bagliettoa calciseda, et je voulais le confirmer par microscopie. Les périthèces putatifs mesurent de 0,15 à 0,3 um (voir photo - ils sont plus petits que la largeur des lignes sur ma règle), et sont faciles à enlever bien que difficiles à sectionner, en raison de leur taille et parce qu'ils sont remplis d'inclusions cristallines (visibles dans une photo avec polariseurs croisés). A plus fort grossissement, il est possible de voir que même les sorédies noirâtres s'incrustent dans la calcite transformée. Je n'ai pas pu trouver d'asques, ni de spores. Il y a des « spores » abondamment présentes, qui sont unicellulaires et bicellulaires, brunes, qui germent largement pour produire des filaments bruns qui parcourent et traversent les « périthèces ». Voir notamment la photo où elles semblent former un filet de surface. Phycobiontes (Trebouxia, je crois) également abondants dans les 'périthèces'. J'ai l'impression que les périthèces sont des sorédies glorifiées. Sans spores, il reste que cela pourrait être Bagliettoa ou Thelidium. Je reviendrai un jour pour essayer de trouver des périthèces fertiles. Ce texte n'est pas aussi long que le temps passé à examiner ce lichen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unison

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 12:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 01:08 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

On a hardwood log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Dorsey Run Rd. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_white

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:36 ΜΜ BST

Τόπος

Cumbria, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 01:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 10:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

In a corn field.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:54 ΜΜ EDT

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Bobcat?/Domestic cat skeleton,
immature mushrooms at this time, will continue to monitor!
Could it be? Or is it just coincidentally growing there???

Very small Spores about 5-6um
Laccaria sp. seems possible?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austin_wylie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 01:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebakers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 06:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcvaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 10:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

segundo4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:12 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 09:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinobando

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 12:58 ΜΜ -05

Τόπος

campamento (Google, OSM)

Περιγραφή

Campamento

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 09:40 ΜΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017

Περιγραφή

spore print not obtained, but presumed to be light/pale. olive green cast in first image is authentic. the flash in the second one washed it out.

Substrate: in a mix of soil and deteriorating wood

Habitat: tropical rain forest

Ecoregion: Southwest Amazon Moist Forests (NT0166)

Collectors: D. Newman

Collection #: n/a

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laingjosie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 12:29 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruce_blankenbiller1

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 07:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennons

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 07:38 ΜΜ CDT

Τόπος

Mount Horeb (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcowles

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 01:42 ΜΜ MST

Περιγραφή

MLT04. Growing on ground that had charcoal in burnt conifer forest at 9,000 ft elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2008

Περιγραφή

Found scattered under introduced pines.

Not acknowledged as a food source by adjacent village.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 06:55 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 09:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Thin smooth hymenium with arachnoid subiculum. Some pores were isolated, surrounded by white arachnoid margin; 2-3 pores per mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethansaso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 02:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found & identified by Danny Newman.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 07:58 ΠΜ PST

Περιγραφή

orange with green dots, on willow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 09:19 ΠΜ PDT

Τόπος

Millard Falls (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020

Περιγραφή

On an earwig

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarosj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 10:42 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarosj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:41 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tresfisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 02:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctrubo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019

Περιγραφή

Feels thicker than Trametes versicolor from my experience.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 04:46 ΜΜ PST

Περιγραφή

On a conifer stick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:48 ΠΜ PST

Περιγραφή

substrate = Eucalyptus globulus leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annns

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

Under Quercus agrifolia, odor mild, of licorice. Cap subviscid, stem dry. Cap to 2 inches across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 01:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under Quercus agrifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 03:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

Presumably growing on a Quercus agrifolia twig

Closest matches (~98%) are to 2 sequences labeled Pleuroflammula pannonica from Slovakia

Ετικέτες

qu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 10:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

Midly sweet citrus aroma, near wax myrtle, sitka, and Doug fir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panadora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 02:35 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:02 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:03 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fountainfungi

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 03:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 04:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I added a habitat shot: the host could be Quercus surrounded by Juniper. I think it was dead and leafless, but a bark expert might chime in...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 12:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

Whitish spore print, growing from hard wood. I’m thinking Clitocybula but I’m not sure. Will scope spores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:00 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 02:59 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frog__meister

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 08:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

C9

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hypomyces "sp-IN08"
DNA - ITS - Nanopore
First Indiana record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Psathyrella "sp-IN01"
DNA - ITS - Nanopore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on old mushrooms. Conidia are ellipsoid, hyaline, eguttulate.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing from soil in mixed wood forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Broomall, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Is this an Amanita with pore like gills? Or a bolete with an Amanita like cap?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikrantk

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 05:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john1859

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenella

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 10:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Boswell, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:03 ΜΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

In deciduous hardwood forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2014 11:06 ΠΜ EDT

Τόπος

Finland, MN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 04:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Philomath, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unfortunately stunted and pre-dehydrated.. too hot and dry outside.. Growing from deformed masses of Kuehneromyces lignicola. Very fruity smelling.

Some specimens were left attached and log was moved into a damp creekbed to revisit in case of further development

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleycovey

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 03:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmccabe73

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 04:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On stick in mixed forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peoplemcnuggett

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 04:55 ΜΜ MDT

Τόπος

Red Deer (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 11:34 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 01:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 12:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpearlstein

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkhitsun

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 01:02 ΜΜ PST

Τόπος

Caspar, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mamabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 02:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021

Περιγραφή

Cap to 25 cm, cap to 9 cm. Mild flavor, under Douglas fir. Staining red after thirty seconds. Cap subviscid stem dry. Gills fluorescent green in 365 nanometer ultraviolet light.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mfsc

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:19 ΜΜ +07

Τόπος

ME FARM SUK CRAFT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sommerbee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crowntipped

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 06:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In litter of 2-needle pine. No distinct smell or taste. KOH negative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 01:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

Inat suggested Boletes but this has gills, look sort of like Deer Mushrooms but may be wrong. Final pic is substrate/in situ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 12:18 ΜΜ PDT

Τόπος

California, US (Google, OSM)