Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Actinopterygii (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Actinopterygii (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 1 Νοέμβριος 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Actinopterygii που πηγάζει από Catalog of Fishes

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 41002

Αποκλείσεις: 93

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 194

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 51

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Fricke Ronald, Eschmeyer's Catalog of Fishes, email: ronfricke@web.de
Source link: https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ValidNamesRecursivelyNormalized.txt