Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 05:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywyna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:31 ΜΜ CDT

Τόπος

Roma, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My best guess .

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερος Ο Νάνος (Phaneroptera nana)

Παρατηρητής

ianmwright86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 12:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Female possibly showing remnants of a sphragis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

Multiple heard, one seen.

On Los Coyotes tribal land - $10 fee to hike. I heard a few individuals about 3.5mi up the trail, above 6000ft in elevation, in at least two different spots. There were 3 calling where I photographed this individual. I believe I also heard one further down the trail, a little above the intersection between Sukat and Hot Springs Mountain Rd, still above 6000ft. All seemed to be calling from the pine needle/leaf litter on the ground.
Mixed coniferous forest with incense-cedar and Coulter's, Jeffrey's, and Sugar Pine based on nearby iNat observations.

Sunny, high 40s/low 50s, windy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_byers

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:13 ΜΜ +0545

Περιγραφή

Wet mossy vertical cliffs in spray zone of river (Ghunsa Khola). Tens of thousands in bloom. Scale is in cm with mm divisions. KATH Herbarium collection 143010. E. Byers # 2032.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

tvl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:27 ΠΜ PST

Περιγραφή

Host: Toyon
Approximate location
Juniper Canyon Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_paulagc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 11:19 ΠΜ -05

Τόπος

Medina, CO-CU, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tiny 1-2 mm beetle beat from conifer and collected, 1.4 mm, tentative family ID. Specimen photos taken at the California Academy of Sciences.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 08:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Observed on topside of Quercus agrifolia leaf. Just under 2mm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 02:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 04:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlfrederick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 04:59 ΜΜ +03

Τόπος

Socotra, Adan, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1958

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 02:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποδάμεια (Γένος Hippodamia)

Παρατηρητής

sumeetu98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

This photo was taken at the Los Angeles County Arboretum. This lady beetle was found on flower pedals. While it did not fly while I observed it, it did crawl around on the pedal. The weather was warm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 10:46 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Exhibition Drive, Titirangi, Auckland.

One scale on a small nikau, trackside.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mferr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessdejonge

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:47 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Anyone have any thoughts?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cygnusa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 04:06 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samstrich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 08:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Cupressus macrocarpa
second photo: underside
@juliabohemian

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamdurocher

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 01:25 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 09:32 ΠΜ PST

Τόπος

Fellows, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dixonlau

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 07:23 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

arsalank2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 02:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 11:21 ΠΜ PST

Περιγραφή

the plants behind the sparrow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnkze

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 06:40 ΠΜ +11

Περιγραφή

Taphrina cornu-cervi Giesenh. in Kirk, P. (2020). Species Fungorum for CoL+. In O. Bánki, Y. Roskov, M. Döring, G. Ower, L. Vandepitte, D. Hobern, D. Remsen, P. Schalk, R. E. DeWalt, M. Keping, J. Miller, T. Orrell, R. Aalbu, R. Adlard, E. M. Adriaenssens, C. Aedo, E. Aescht, N. Akkari, S. Alexander, et al., Catalogue of Life Checklist (Feb 2020). https://doi.org/10.48580/dfp3-4hj

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 04:20 ΜΜ MDT

Περιγραφή

I’ve never seen one like this. The wings were entirely black. Larger than Pallid Bandwing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ermersonsharbel

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:50 ΜΜ -04

Περιγραφή

@kevinwilliams
@michelotto
@pedro_reck
help with identification

Ajuda na identificação

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobw75

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 11:24 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 10:13 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillovardarolab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 08:47 ΠΜ PST

Περιγραφή

Male, "blinking" on and off by changing the angle of its body. Thank you @leslieh for the ID, it certainly had us stumped.
Site: San Miguel
Dave Rabanes, Salaya Beach Houses

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anand_james

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 07:25 ΠΜ IST

Περιγραφή

Size: less than two cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachitpratapsingh

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2013

Περιγραφή

Cranefly

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 03:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:12 ΠΜ +09

Τόπος

Ngaraard, Palau (Google, OSM)

Περιγραφή

PTBG herbarium (Wood 19071)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2004

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@kevinfaccenda
Plantago princeps Cham. & Schltdl. var. anomala Rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2016 03:45 ΠΜ SAST

Τόπος

Jomoro, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2014

Περιγραφή

Saturniidae (1)


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 09:23 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewnoguera

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:59 ΜΜ PDT

Τόπος

Running Springs (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayisunj

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 03:59 ΜΜ CDT

Τόπος

Kearney, NE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanwang

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Orange underside of abdomen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucelee51

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:09 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoopercem

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 02:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perennial herb. Green stems and leaves emerging from soil.
Elev. c 5,000’
Now apparently within albifrons

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinops

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evn

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:15 ΠΜ HST

Τόπος

Puako, HI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

no idea if this is what they actually are

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 12:53 ΜΜ HST

Περιγραφή

On Cordia subcordata leaf. Photos under daylight and 365 nanometer UV light. Microscopic photos at 100x and 490x

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Oblong ascostroma with rounded to acute ends, centrally swollen; cross section 1.3 mm wide, 0.5 mm tall, with multiple parallel locules.

Ascospores 57-64 x 23-26 µm, hyaline to dark brown, starting in layer of mucous; oblong elliptical with acute ends, flattened on one side, and with longitudinal depression; distinctly the shape of a date seed. Ascospores and ascogenous tissue KOH+ green.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozgurkocak

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 06:31 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borregodude

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Plant collected by California State Parks (Colorado Desert District) botany staff.

I've really been struggling with these annual Juncus species, but it appears to narrow down to J. luciensis based upon the generally 1 flower per stem (sometimes 2), 2 bractlets (separating it from J. uncialis), light green fruit and plant body, dark perianth and leaf tips, and what appear to be striate immature seeds (separating it from J. bryoides). It also does not look to be J. kelloggii, J. triformis, or J. tiehmii. Co-occurred with J. bufonius.

Any advice would be much appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 03:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 08:51 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 01:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 01:35 ΜΜ ADT

Τόπος

Sandys, Bermuda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaf2103

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 08:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisstarkweather2

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

hbrewster

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:32 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugs_not_drugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:30 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ishaan2009

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Came to MV light. Really rare species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennkaufman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2017 01:22 ΜΜ EST

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Περιγραφή

Was temporarily inside the glassed-in upper floor of the tower. Reasonably certain of the genus, but don't know the species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 08:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_long

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Hybrid between Black-throated Gray and Hermit Warbler.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

kevinhemeon

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2015 03:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

is it the right one, it seems to be the most similar ?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 07:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 06:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emigen7337

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Volunteers. Clawed white petals, erect linear fruits, cauline leaves not petioled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bailey02

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 04:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found in salt water aquarium. Collected from gulf coast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On dead branches of Quercus chrysolepis.
Ascomta perithecia in erumpent stroma; necks non-valsoid.
Asci polysporus, bitunicate, long stipe, 105 x 10 μm. Ascospores hyaline, allantoid, 5-7 x 1-1.2 μm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

High elevation chaparral and mixed forest, Pseudotsuga macrocarpa, Pinus ponderosa, Quercus chrysolepis, Hesperoyucca whipplei.
Growing on leaves and twigs submerged underwater ~4 in deep in mildly turbulent stream from snowmelt runoff. Area had been covered in snow two weeks previously, but it was absent at the time of the observation, with last traces visible in between peaks at the highest elevation.

Most caps clearly developing and expanding underwater; others starting above water out of saturated margins of the stream. “Aquatic” caps bursting through layer of algae on surface of the water, but no algae on the underwater substrate.

Underwater caps alabaster at button stages, expanding to brown with white cracked pattern. Above-water caps more dome-shaped, velvety, zonate. Both hygrophanous. Gill margins white; consistent feature.
Stipe lacking annulus, extraordinary flexible for Psathyrella. Rigid inner layer (revealed by microscopy to be a dark conglutination) and a squishy, plastic-bag-like outer layer (consisting of lighter hyphae in pyramidal ridges).

Spores deposit purple black.
Spores cigar brown. KOH+ fuscous. With apical pores. [11.8] 12.25-13.18 [13.9] x [6.2] 6.62-7.2 7[7.8] μm
Q [1.71] 1.74-1.89[2]

Spores measured from spore print deposited from mushroom cap that developed underwater; evidence for this is the presence of diatoms in the cross section of this mushroom.

On this same cross section are spores that appear to have germinated on the gills.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_thomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:40 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Hillsborough end of Taumanu Reserve, Hillsborough/Onehunga, Auckland. On karo, by the start of the boardwalk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madge

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

4 stamen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toshibaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 06:17 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 11:05 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Unk. host

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 09:38 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2010

Περιγραφή

The spores are round and smooth, with a small pigtail. Fruiting body often looks like an acorn.

Spores are at 1000x, 1.00 micron divisions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Collection #211

@cannizag

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellemarkel

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

black light sheet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelheine

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 06:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madge

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On friable clay lens with Harpagonella palmeri and Microseris douglasii platycarpha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ti_lamare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Shillong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaywithdev

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 08:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam187

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2003 12:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 11:00 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 08:09 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel119

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 01:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Saw this at Carlsbad Caverns in NM today. Book says it's a rare vagrant in south Texas only, but here it is in southeast NM.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelptaylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:48 ΠΜ PST

Περιγραφή

On Rhus ovata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 07:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Swept from scrubby vegetation in chaparral, mostly Quercus garryana.