Σεπτέμβριος 25, 2021

Today, just found observations can be accessed by web browsers in Shenzhen, Great! Thanks!

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021 1232 ΜΜ από joshua_sz joshua_sz | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 16, 2021

深圳最常见的几种叶下珠属(Phyllanthus)草本

叶下珠属(Phyllanthus)几种草本很常见,但因为花果小,不易观察,容易混淆。

纤梗叶下珠(P. tenellus) 是几种中最易分辨的,其雌花有几毫米长的花梗。

图片 纤梗叶下珠(P. tenellus) 相关观察:https://www.inaturalist.org/observations/51544773

初认 叶下珠(P.urinaria) 可以通过雄花在小枝顶端,雌花的子房上有粗糙纹路确认。

图片 叶下珠(P.urinaria) 相关观察:https://www.inaturalist.org/observations/51987243

锐尖叶下珠(P. debilis) 苦味叶下珠(P. amarus) 两种在形态上最相似。可以通过萼片(sepals)数量分辨:锐尖叶下珠6裂,苦味叶下珠5裂。

图片 锐尖叶下珠(P. debilis) 相关观察:https://www.inaturalist.org/observations/51673383

图片 苦味叶下珠(P. amarus) 相关观察:https://www.inaturalist.org/observations/49550074

值得关注的是,不少网上图库里把锐尖叶下珠(P. debilis)认做沙地叶下珠(P. arenarius ) 。《中国植物志》描述沙地叶下珠P. arenarius“雄花:双生于小枝顶端”。从锐尖叶下珠(P. debilis)小枝的相片中, 可以看到雄花生于底端几个叶腋 ,这是可以排除沙地叶下珠(P. arenarius )的依据。
锐尖叶下珠(P. debilis) 是归化植物[参考3],在《中国植物志》和《深圳植物志》里都没描述。查网上资料,Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER)http://hear.org/pier/species/phyllanthus_debilis.htm 的描述最符合。

图片 锐尖叶下珠(P. debilis)小枝,雄花生于底端几个叶腋 相关观察:https://www.inaturalist.org/observations/51673383

另外,周边苦味叶下珠(P. amarus)很常见,但还没见过珠子草(P. niruri)。怀疑网上图库中不少P. amarus被认作珠子草。甚至猜测,民间所称珠子草很可能就是P. amarus。按《中国植物志》和《深圳植物志》中描述,珠子草(P. niruri)雌花花盘盘状。实际观察中, 苦味叶下珠(P. amarus)雌花花盘深裂,这是可以排除P. niruri 的依据。

图片 苦味叶下珠(P. amarus)的雌花花盘
相关观察:https://www.inaturalist.org/observations/49550074

参考:
1. 《深圳植物志》 第二卷520页 叶下珠属
2. 柴娃娃植物网 銳尖葉下珠 http://hkcww.org/hkplant/readid.php?id=4357
3. 胡喻华.叶下珠属植物新资料[J].华南农业大学学报,2006,27(2):121-122,124
http://xuebao.scau.edu.cn/zr/hnny_zr/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20060270&flag=1
http://xuebao.scau.edu.cn/zr/hnny_zr/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20060270&flag=1&journal_id=hnny_zr&year_id=2006
4. Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) http://hear.org/pier/species/phyllanthus_debilis.htm
5. Plants of the World Online (POWO) http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:326408-2
6. Flora of China (FOC) http://www.iplant.cn/info/Phyllanthus%20amarus?t=foc
7. 《中国植物志》 珠子草 http://www.iplant.cn/info/Phyllanthus%20niruri?t=z

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 16, 2021 0746 ΠΜ από joshua_sz joshua_sz | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 08, 2021

通奶草(Euphorbia hypericifolia)与紫斑大戟(Euphorbia hyssopifolia)区分要点 (May 01, 2021)


这篇短文原是五月份发在项目日志里。https://www.inaturalist.org/projects/urban-plants-of-shenzhen/journal
-----------------------------------------------------------------------------------------------


在深圳,用植物鉴定App认的通奶草多数是紫斑大戟,通奶草反而少见。前几日见到有典型特征的通奶草,普通观察应也可分辨出来。

粗看可以从花序形状区分。通奶草有个俗称是小飞扬草,其花序有些象飞扬草那样的盘状。(左图:紫斑大戟,右图:通奶草 )
细看托叶形状基本确定。紫斑大戟托叶发育不全,小而残缺,伸展方向是贴伏茎秆。通奶草有完整的三角形托叶, 其伸展方向是垂直于茎秆。
(图1,2:紫斑大戟,图3,4:通奶草)

1. 2.

3. 4.


两种的果实大小有差异。紫斑大戟的果实直径可以到2毫米多点,通奶草果实直径1.5毫米左右。

另外还有个猜测,这两种亲缘关系近,很可能有杂交现象。

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 08, 2021 0222 ΠΜ από joshua_sz joshua_sz | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία