Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inoxsilex

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 06:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlane

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 10:41 AM EDT

Περιγραφή

Capturé, photographié et relaché.
Dans un sentier sablonneux au soleil, le long de la Rivière Jaune.

Captured, photographed and released.
In sandy path in the sun along the Rivière Jaune.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlane

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 11:04 AM EDT

Περιγραφή

Capturée, photographiée & relachée. Dans une clairière ensoleillée en forêt mixte.
Captured, photographed and released , On the sunny clearing in the mixte forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlane

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 01:15 AM EDT

Περιγραφή

une femelle en vol dans la ligne HQ en bordure d'une forêt mixte et deux autres observés.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlane

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 11:39 AM EDT

Περιγραφή

Notez qu’une autorisation est requise pour capturer des insectes dans le parc national des Grands-Jardins.
Observation faite dans le cadre de l’Initiative pour un atlas des libellules du Québec
Observation made under the Initiative for a Quebec Dragonfly Survey.
Note that an authorization is required to capture insects in the Grands-Jardins National Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlane

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 02:55 PM EDT

Περιγραφή

Mâle. Initiative pour l'atlas des libellules du Québec.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 10:52 AM ADT

Περιγραφή

Bassins de rétention des Pigamons, Charlesbourg

Ετικέτες