Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος Rhinolophus ferrumequinum

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Albania (Google, OSM)

Περιγραφή

Day roost in old and partly collapsed bunker

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

borisdelahaie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 09:55 AM CET

Τόπος

Mirbat, Oman (Google, OSM)